หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการพัฒนา และยกระดับสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนา และยกระดับสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อชี้แจงแนวทาง การดำเนินการให้ผู้ประกอบการโอทอป และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ