ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา - การฝึกงานทางการตลาด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา - การฝึกงานทางการตลาด ณ ห้อง MT209 อาคารศรีสรรพวิทย์ มีนักศึกษาชั้นปีที่4 เข้าร่วมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากการฝึกสหกิจ และฝึกงาน แก่รุ่นน้อง ซึ่งมีนักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50 คน