ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสัมมนาฝึกงานทางการบัญชี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561  ดร.พัชรี พระสงฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.สุกัลยา ปรีชา และอาจารย์ประจำสาขาการบัญชีเข้าร่วมโครงการสัมมนาฝึกงาน สาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ MT306 ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาการบัญชี ที่ผ่านการฝึกงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่รุ่นน้อง เพื่อเตรียมความพร้อม