ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ และ อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอทุ่งสง และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง