ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่นักศึกษา จากการเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 20 มีนสคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ จรรโลงภาษา พัฒนาทักษะ ครั้งที่6 ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่นักศึกษา จากการเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้ ครั้งที่ 10
รางวัลชนะเลิศ ทีมเหนียวห่อกล้วย
นางสาวสุธิดา แก้วเอียด นางสาวดารารัตน์ ยกชม นางสาวปาริฉัตร มาศเมฆ และ นางสาวพัชริดา ดวงทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ทีมมดคันร้อน
นางสาวมาลิณี สุขเพ็ง นางสาวศิริยากร เมืองนิเวช นางสาวศิริยาภรณ์ เชื้อลางสาด และ นางสาวอรญา สุขจันทร์