ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนไทย กับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันนี้ 19 มีนาคม 2561 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนไทย กับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้รับเกียรติจาก ดร.นิภารัตน์ ชูเกิด อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาการสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ การพัฒนาเยาวชนไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”  ณ ห้อง MT 407 (ชั้น 4) อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ