ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมรมคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษามีความพร้อม รู้เท่าทัน ในการทำงาน

ซึ่งโครงการจัดเสวนาในหัวข้อ “ คุณธรรมในการทำงาน ” ผู้ร่วมเสาวนาโดย นายกิจปพัฒน์ แก้วมณี ศิษย์เก่าสาขาระบบสารสนเทศ , นายนฤดล สมรูป ศิษย์เก่าสาขาการบัญชี, และนายพงศ์เทพ รอดเกื้อ ศิษย์เก่าสาขาการจัดการ

และ รับเกียรติจากคุณนิรันดร์ จินดานาค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน”   ณ ห้อง MT 407 (ชั้น 4) อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ