ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กิจกรรม 5ส plus

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรม 5ส plus ณ ห้องอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์

ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี ผศ.สุพดี ธรรมเพชร อาจารย์ราตี เขียวรอด นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นางสาวจันติมา สุชาฎา คณะเกษตรศาสตร์ และ นางสาวสกาวรัตน์ แก้วประดิษฐ์ สำนักงานวิทยาเขต  เป็นคณะกรรมการตรวจติดตามในการตรวจสอบการประเมินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อการพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ และ อาคารสีนวล