ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตลาดยุคใหม่” ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 รับเกียรติจาก ดร.สุพัตรา คำแหง อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ และ อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ มหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว. มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 200 ราย