ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เสวนาฟาร์มสเตย์ “การทำสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เสวนาฟาร์มสเตย์ “การทำสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว” ณ ลานเกษตรคนเมือง คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแห่งชาติ2562 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

รับเกียรติจาก คุณสาวัน ตัน บ้านไร่ตะวันหวาน

คุณกิตติกร อ่อนจันทร์ บ้านไร่เกษมสุข

คุณปิยะนัย ไชยเดช บ้านสวนทองคำ

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประสบการณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ร่วมเสวนา มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนากว่า 80 ท่าน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องระบบการจัดการธุรกิจฟาร์มสเตย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน