ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา สาขาการตลาด

คณะเทคโนโลยีการจัดการ #ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ดำ
นางสาวกมลฉัตร ทองนอก
นางสาวชไมพร พาหุกาญจน์
นางสาววิชุดา จุลจงกล
นางสาวแพรวพรรณราห์ พรายชนะ
นางสาวณัฐตกาญ บุญวงค์
นางสาวอนงค์นารถ      ษรสกล
นักศึกษา สาขาการตลาด
ได้รับรางวัล ทีมดีเด่น ระดับภูมิภาค จากการประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้า  ของกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ได้มีการคัดเลือก 18 ผลงาน จาก 82 สถาบันทั่วประเทศ