ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานประชุมบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MT-document) ณ ห้อง MT 409 ณ ห้อง MT409 อาคารศรีสรรพวิทย์