ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การประชุมทบทวนคำเสนอขอโครงการ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมทบทวนคำเสนอขอโครงการ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมนำเสนอเค้าโครงของคำเสนอขอโครงการทั้ง 5 ด้าน
รับเกียรติจาก คุณวันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  ชี้แจงเพื่อทบทวนคำขอโครงการให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะปานกลาง 5ปี (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563  ร่วมอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้อง MT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)