ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสัมมนาโลจิสติกส์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาโลจิสติกส์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไปพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอนาคต แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ