ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การประชุมเสวนาในหัวข้อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเสวนาในหัวข้อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่ชุมชน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นักวิจัย โดย ผศ.โพยมพร รักษาชล ดร.สายใจ แก้วอ่อน อาจาย์สาธิต บัวขาวและทีมนักวิจัย คุณสุนันทา ทองคลอด พัฒนาชุมชน อ.นาบอน (ผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช) และคุณอัมพร จันทร์เรืองฤทธิ์ ประธานกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม ร่วมเสวนา
ณ  กลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
รับเกียรติจาก ท่านถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์  รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย และท่านจาดุร อภิชาตบุตร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา คุณเบญจมาศ ตีระมาศวานิช เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่ม ร่วมแลกเปลี่ยน สะท้อนความต้องการในอนาคตของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำแก่กลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม

ผลงาน/รางวัล: