ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสัมมนาวิชาการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สอบบัญชีภาษีอาการ"

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ

"การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สอบบัญชีภาษีอาการ"

รับเกียรติจากคุณสุรัตน์ ลีตะลานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงาน เอส.พี.ดี.บัญชีภาษีอาการและกฎหมาย ร่วม สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม