ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร อภิโชติภูดินันท์

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร อภิโชติภูดินันท์
ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"สาขาการบัญชี

ผลงาน/รางวัล: