ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ "เทคนิคการวิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัย"

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
เป็นประธานเปิดโครงการ "เทคนิคการวิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัย" โดย คุณปิยภรณ์ คงศรีทอง  กล่าวรายงาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทุกขั้นตอนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้องและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการเข้าร่วมจำนวน 40 คน
รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง คณะ เทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัย