ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ เตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)

วันที่ 12 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ เตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)
โดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสงทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอบ ในวันที่ 27 กันยายน 2563 รับเกียรติจากอาจารย์ลดาวัลย์ จันทวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย