ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างคุณค่าสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 กันยายน 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างคุณค่าสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อยที่1 : กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ เพื่อส่งมอบถังขยะและเครื่องเซนเซอร์พร้อมตะแกรงสำหรับใส่ขวดพลาสติกไปประจำยังจุดต่างๆ
โดย ผศ.จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช