พิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณ เพื่อจัดทำเหรียญที่ระลึก 85 ปีไสใหญ่
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช