การปฎิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การปฎิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่สงขลา
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564