ขอแสดงความยินดี อาจารย์สุภาพร ก้งจี้

ขอแสดงความยินดี อาจารย์สุภาพร ก้งจี้ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชีและการเงิน

โอกาสนําเสนอแบบปากเปล่า (ORAL PRESENTATION) และ

ตีพิมพ์ลงใน TEST ENGINEERING AND MANAGEMENT (Scopus Q4) 

(Article Info Volume 83 Page Number: 30450-30455 Publication Issue: May-June 2020)

เรื่อง “The Effect of Cloud-Based Accounting and Finance Systems on Intellectual Capital and Business Performances of SMEs in Thailand”
งาน International Conference on Business, Informatics, and Management ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564

ผลงาน/รางวัล: