การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
ขอแสดงความยินดีกับ
 อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ในการนำเสนอกรณีศึกษาแบบ Oral Presentation บทความวิชาการด้านรับใช้สังคม
บทความวิชาการ เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน "OTOP Upgrade"
ประเด็นที่ 2 : Community Engagement
และ ผศ.โพยมพร รักษาชล
บทความวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจรังนกจังหวัดกระบี่” โอกาสสําหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น บนความรับผิดชอบต่อสังคม
 ประเด็นที่ 3 : Industrial Engagement

การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7
(The 7 Engagement Thailand Annual Conference 2021)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงาน/รางวัล: