ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ ทุ่งสงวิทยา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ ทุ่งสงวิทยา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ ผอ.ณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องรับรอง อาคารศรีสรรพวิทย์ 

พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และ คุณณภัทร เมืองไทย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
คุณสุทธิตา ศรีบุญนาค รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล คุณจิตติมา จู้ทิ่น และคุณวันเพ็ญ ชุมพร้อมญาติ

ร่วมเป็นพยานบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการดังกล่าว