พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ โรงเรียนบางขันวิทยา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ โรงเรียนบางขันวิทยา
วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ,
หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกงาน รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

และ ผอ.กิตติชัย ไชยศร ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสุรินทร์ ไชยศร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  
พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นพยานบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ห้องรับรอง อาคารศรีสรรพวิทย์