ความพึงพอใจการให้บริการ ไตรมาส 1 ปี 2564

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563)