รายงานสรุปสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ปี 64 ไตรมาสที่ 1

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563)