ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

วิจัยและบริการวิชาการ

          วิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการให้การสนับสนุนเกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและพันธกิจหลัก ด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

เรื่องเล่าจากงานวิจัย โดย อาจารย์สุพัตรา คำแหง

เรื่องเล่าจากงานวิจัย 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้รับบริการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากการได้ทำวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้รับบริการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวศึกษาเพื่อต้องการทราบมาตรฐานของการให้บริการแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสอดรับความต้องการของผู้บริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา

ก่อนทำการรู้จักกับงานวิจัยมาทราบคำนิยามศัพท์

14 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (e-Database)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมห่วิทยาลัยไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัด/กำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารใช้งานทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมหนึ่งคือการดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เพื่อให้บริการการสืบค้นกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถานบัน