กีฬา MT สัมพันธ์ 58

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ เทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ “MT สัมพันธ์ 58” ได้รับเกียรติจาก อ.สิทธิชัย นวลเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาภายในคณะ เพื่อให้นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้นักศึกษา ที่เป็นนักกีฬามีความพร้อมร่วมทำการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่10 “ไสใหญ่เกมส์” ต่อไป