ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย ปี 2559

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย ปี 2559

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน นักศึกษาที่สนใจสามารถดำเนินการตามขั้นตอน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา  

http://dsd.rmutsv.ac.th/content/2016/01/22-6111