นักศึกษาที่มีความประสงค์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

นักศึกษาที่มีความประสงค์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 

เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการผ่อนผันฯ มีดังนี้

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                      จำนวน  3 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชน                                                    จำนวน  3 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรนักศึกษา                                                     จำนวน  3 ฉบับ
  4. สำเนาใบสำคัญกองเกิน (สด.9) พร้อมถ่ายด้านหลัง            จำนวน  3 ฉบับ
  5. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) พร้อมถ่ายด้านหลัง                    จำนวน  3 ฉบับ
  6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล (สด.10) ของบิดา, มารดา หรือของนักศึกษาเอง    จำนวน  3 ฉบับ
*** หมายเหตุ สำเนาหลักฐาน ทั้ง 6 ข้อ ถ่ายสำเนาด้วยกระดาษขนาด A4 พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
*****ขอผ่อนผันการเรียกร้องเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ ให้แก่นักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2539 หรือก่อนหน้านั้น และอายุไม่เกิน 26 ปี
ส่งเอกสารมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ตั้งแต่ วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2559