ขอเชิญต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส Plus

งานประกันคุณภาพ  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับรองต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส Plusในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องบรรยาย632 ดังเอกสารแนบ