ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นจิต นาคพุ่ม

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นจิต  นาคพุ่ม
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางการค้า

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการตลาด

ผลงาน/รางวัล: