การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7

วันที่ 3 กันยายน 2564 
อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.โพยมพร รักษาชล คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เข้าร่วมนำเสนอ Case Study แบบ Oral Presentation  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings
ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7
(The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ บทความวิชาการเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน "OTOP Upgrade"
ประเด็นที่ 2 : Community Engagement

ผศ.โพยมพร รักษาชล
บทความวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจรังนกจังหวัดกระบี่” โอกาสสําหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น บนความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็นที่ 3 : Industrial Engagement

#EngagementThailand
#RMUTSV

ผลงาน/รางวัล: