บันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ บริษัทโรงแรมทวินโลตัส จำกัด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

พิธีมอบบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ บริษัทโรงแรมทวินโลตัส จำกัด 

โดย อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ คุณจักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้
ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เชี่ยวชาญทันเหตุการณ์ และพัฒนาความสามารถด้วยหลักวิชาการและหลักการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

รับเกียรติจาก คุณชนัตนันท์ สินสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและกลยุทธ์การตลาด พร้อมด้วย
คุณชลสุชา วณิชชากร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริหารความสัมพันธ์ภาครัฐ เป็นสักขีพยานและเป็นตัวแทน คุณจักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส
พร้อมด้วย ดร.เบนจามิน ชนะคช หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ ประธานหลักสูตรการจัดการการตลาด
ดร.สุพัตรา คำแหง และ อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เศวต ร่วมเป็นพยาน บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการดังกล่าว
 พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป