การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และบุคลากร เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก
รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง  รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ประธานกรรมการ)
ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ (กรรมการ)
ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (กรรมการ อาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (กรรมการและเลขานุการ)
#คณะเทคโนโลยีการจัดการ #แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้
#mtfamily
#RUTS