โครงการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชี”

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชี” 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักบัญชีและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในการใช้ชีวิตและเพื่อก้าวสู่วิชาชีพบัญชีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คนรับเกียรติจากคุณปิยะพร เทียนจิ้ว วิทยากรบรรยาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร นักวางแผนภาษี Tax Advisor คอร์สสอนบัญชีออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings