การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะเทคโนโลยีการจัดการ รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินกิจกรรมฯ จำนวน 5 พื้นที่ได้แก่ ตำบลไม้เรียง ตำบลควนกรด ตำบลถ้ำใหญ่ ตำบลนาไม้ไผ่ และตำบลบางขัน

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมการกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

อาจารย์พจนา หอมหวล ผู้รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินกิจกรรม และประสานงานพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่

รับเกียรติจาก ผศ.ภาวนา พุ่มไสว ผศ.น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ อาจารย์จามีกร มะลิซ้อน อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

อาจารย์ธิรนันท์ วัฒนโยธิน ผู้รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินกิจกรรม และประสานงานพื้นที่ตำบลบางขัน

รับเกียรติจาก ผศ.ภาวนา พุ่มไสว ผศ.น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ อาจารย์จามีกร มะลิซ้อน อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

ดร.บุปชาติ แต่งเกลี้ยง ผู้รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินกิจกรรม และประสานงานพื้นที่ตำบลไม้เรียง

รับเกียรติจาก ผศ.ภาวนา พุ่มไสว ผศ.น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ อาจารย์จามีกร มะลิซ้อน อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินกิจกรรม และประสานงานพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่

รับเกียรติจาก อาจารย์สถาพร ขุนเพชร รศ.จารุวัฒน์ เจริญจิต อาจารย์สุห์ดี นิเซ็ง ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

วันที่ 25 ตุลาคม 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินกิจกรรม และประสานงานพื้นที่ตำบลควนกรด

รับเกียรติจาก อาจารย์สถาพร ขุนเพชร ผศ.ภาวนา พุ่มไสว ผศ.วันดี นวลสร้อย ผศ.น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ อาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอขอบคุณ
คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยทีมงานทุกท่าน
คณะกรรมการสำหรับคำติชมและคำแนะนำ 
องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลไม้เรียง ตำบลควนกรด ตำบลถ้ำใหญ่ ตำบลนาไม้ไผ่ และตำบลบางขัน
ตัวแทนผู้ประกอบการ