ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104059 
เรื่อง  "สื่อมัลติมีเดียกลยุทธ์ธุรกิจ กรณีศึกษา KFC” 
โดยมี  นางสาวเสาวณีย์  โพชดา ,นางสาวยสดา ชูสังข์ และนางสาวกรทิพย์  ปราบปราม
>>นักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการจัดการ

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104060 
เรื่อง  "สื่อมัลติมีเดียกลยุทธ์ธุรกิจข้ามชาติ กรณีศึกษา KFC” 
โดยมี  นางสาวขวัญฤดี  ชูยงค์ ,นางสาวกมลฉัตร  แจ้งสว่าง ,นางสาวชยาภรณ์  ศรีเทพ และนางสาวสุทธิดา  ปานปิ่น
>>นักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ผ่านระบบนวัตกรรมนักศึกษา หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย
http://asu.rmutsv.ac.th/system/student/index.php