ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมนำเสนอบทความประเภทการบรรยาย งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวอินทิรา  รามอินทร์ (นักศึกษา)
อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
ดร.เกศกุฎา  โกฏิกุล
อาจารย์กฤติกา  กลับรินทร์
ผู้ช่วยศาตราจารย์นุชากร  คงจะฤทธิ์

 ได้รับรางวัล บทความดีเด่น (Best Paper Award)
เรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป จำกัด สาขามะนาวหวาน

และ นักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมนำเสนอบทความประเภทการบรรยาย

งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4

“การประชุมการจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง”

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์