ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ http://saiyai.rmutsv.ac.th/saiyaicampus/th/651
#นักศึกษาทุกคนต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง และต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด
หากลงทะเบียนไม่ทัน ยังสามารถลงทะเบียนได้ในช่วง เพิ่ม-เปลี่ยน-ถอน 11 - 24 ก.ค. 65
หมายเหตุ :
1. ให้นักศึกษาดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2
2. ใบลงทะเบียนถือเป็นเอกสารสำคัญในการลงทะเบียน ในกรณีมีปัญหา แผนกทะเบียนและวัดผลจะใช้ใบลงทะเบียนที่พิมพ์มาเป็นหลักฐาน
ในการอ้างอิงเท่านั้น
#ใบเสร็จ/สลิปการชำระเงิน เก็บหลักฐานให้ดีห้ามหาย
สอบถามเพิ่มเติม แผนกทะเบียนและวัดผล
075773132 ต่อ
แผนกการเงิน 075773132 ต่อ 123