นำเสนอผลงานวิชาระดับนานาชาติ The Conference in Management : Summer 2022 CIM

นำเสนอผลงานวิชาระดับนานาชาติ The Conference in Management : Summer 2022 CIM  จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                         
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565  ผ่านระบบ Zoom 

ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation ในงานนำเสนอวิจัย

เรื่อง Study of Factors in Supporting Rail Transportation Systems ThungSong District Nakhon Sri Thammarat For the Good Quality of Local People

โดยผู้วิจัย อาจารย์อรปวีณ์ โภคาวัฒนา อาจารย์ชริสรา ปานทอง และ ผศ.ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ 

และ. งานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 เรื่อง Warehouse Management System Using Microsoft Excel Case Study Janit Shop

ผลงานของนายเกริกเกียรติ คลองรั้ว  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรปวีณ์ โภคาวัฒนา และอาจารย์กฤติกา กลับรินทร์