โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรม การทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับ สถานประกอบ (TRM - Day)

บรรยากาศภายในงาน
โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรม การทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับ สถานประกอบ (TRM - Day) 

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

อาจารย์ภูษณะ พลสงคราม   ดร.นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด   ผศ.โพยมพร รักษาชล     ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง
ดร.สุพัตรา คำแหง     ดร.พัชรี พระสงฆ์   ผศ.โสพิศพิไล ทองใส 

ร่วมนำเสนอผลงานโครงการวิจัย

  • การพัฒนาคุณภาพเห็ดแครงอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มโอกาสเชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านผลิตเครื่องแกงบ้านหนองตาม อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • การยกระดับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปไม้ผลต้นน้ำตาปี ตำบลยางค่อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลงาน/รางวัล: