ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ รอบที่ Q1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ รอบที่ Q1 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศปฏิบัติ ดังนี้

  1. บุคคลที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ โดยใช้วิธีการโทรศัพท์ ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
  2. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 3 ตุลาคม 2565    ผ่านทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission
  3. ดำเนินการบันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ http://adms.rmutsv.ac.th พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านแอพพลิเคชั่น ธนาคารกรุงไทย NEXT หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 5 – 17 ตุลาคม 2565
  4. รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.rmutsv.ac.th/newStudent/login.php
  5. ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของคณะ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ