รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 18 ผลงาน นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ดังนี้

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO  2204206 
เรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนแพทย์แผนไทยตำบลชะมาย โดย นางสาวพาฝัน แก้วงาม ,นางสาวกรรธิมา ไชยศร และนางสาวอรวรรณ บุญสนอง
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรัญญา  จินาชาญ และอาจารย์พรรวจี  จันทร์นิ่ม

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO  2204207 
เรื่อง ระบบจำหน่ายกลุ่มเครื่องแกงสัมมาชีพบ้านป่าไม้กรุงหยัน โดย นางสาวรัตนาวลี บุญส่ง ,นางสาวศิโรรัตน์ รัตนวิเชียร ,นางสาวนัราทิพย์ ขุนชุม และนางสาวธนพร รอดแก้ว นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จันทิรา  ภูมา ดร.กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค ดร.อภิชัย  จันทร์อุดม ผศ.ภูริวัฒน์  เลิศไกร ดร.พัชรี  พระสงฆ์ ผศ.โสพิศพิไล  ทองใส และผศ.ดร.อรพรรณ  จันทร์อินทร์

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304009
เรื่อง นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดย นางสาวธิดารัตน์ อินทจันทร์
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน ผศ.นุชากร  คงยะฤทธิ์และ นางสาวสารภี  ทองศรีแก้ว

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304010 
เรื่อง E Brochure สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์วิสาหกิจชุมชนหมอพื้นบ้าน บ้านหมอไทย โดย นายสุทธิพงศ์ ทองหอม
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กฤติกา  กลับรินทร์ ผศ.ดร.เกียรติขจร  ไชยรัตน์ ผศ.เย็นจิต  นาคพุ่ม และนางสาวปิยภรณ์  คงศรีทอง

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304011
เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์การลดการสูญเสียจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน โดย  นายสุทธิพงศ์ ทองหอม
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กฤติกา  กลับรินทร์ ดร.บุปผชาติ  แต่งเกลี้ยง ผศ.โพยมพร  รักษาชล อาจารย์พจนา  หอมหวล และนางสาวสุนิษา  จันทร์ประสิทธ์

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304012
เรื่อง  สื่อมัลติมีเดียสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม้กวาดดอกหญ้าบ้านชายคลอง โดย นายจีรวัฒน์ รัตนคช ,นายทรงกลด ทองอยู่, นายวรายุทธ แซ่ซิ่น และนางสาวสุนันทา พิรุณกาญจน์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304013
เรื่อง   สื่อมัลติมีเดียการสื่อสารผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าพิมพ์ลายใบไม้ ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดย นางสาวณัฐติยา สาครจิตร ,นางสาวทิพย์วรรณ ทองอ่อน ,นางสาวนัฏฐนิช ไกรแคว้น ,นางสาวสุสิทรณ์ พลเจริญและนางสาวจิราพรรณ พรหมเดชะ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง
 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304014
เรื่อง   สื่อมัลติมีเดียสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์โกโก้ โดย นายเชาว์ราชย์ หลังแท้ ,นางสาวฑิฆัมพร บังคง ,นายธีภัทร ผลโชติ และนายจาฏุพัฒน์ แสงมณี นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304015 
เรื่อง   สื่อมัลติมีเดียสืบสานภูมิปัญญาการสร้างอาชีพจัดทำพัดจากใบกระพ้อ โดย นางสาวจันทิรา ฤกษ์อุไร
,นางสาวพีรณัฐ ชัยรัตน์ ,นางสาวอภิสรา โมราสิทธิ์ และนางสาวภาสินี ไชยรัตน์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304016
เรื่อง สื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาครูหมอมโนราห์ศาสตร์และศิลป์แห่งมนตราใต้หน้ากากพรานบุญ โดย  นายไพศาล แก้วเมือง ,นายภานุมาศ ทองหนู ,นางสาววรินทร์ยาน์ สุขสำราญ ,นางสาวสัญจิตา ชำนาญกิจ และนายสันติภาพ เกตุแก้ว นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304017
เรื่อง   สื่อมัลติมีเดียผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน บ้านปลาใส่อวนยายถนอม โดย นางสาวณัฐกานต์ เลิศผล ,นางสาวรุจาภา เลขาวิจิตร์ ,นางสาววิธินันท์ ณรงค์รัตน์ และนางสาวชนาภัทร โททอง นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304018
เรื่อง   สื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนโกโก้ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดย นางสาวอติกานต์ ทองปาน ,นางสาวณัฐธิดา สุขแก้ว ,นางสาวนังลักษณ์ อินทรภักดี และนางสาวสุรัสวดี หมุดเส็ม นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304019 
เรื่อง สื่อมัลติมีเดียการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนปลาดุกใส่อวน แม่ประกอบ โดย นายดนัย ชลสงคราม,นางสาวปัทมา ด้วงเรือง ,นางสาวเปมิศา เสนทอง ,นายพรสวรรค์ นาคกลัด และนางสาวลดาภรณ์ เกื้อนะ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304020 
เรื่อง  สื่อมัลติมีเดียการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแกงพุงปลากึ่งสำเร็จรูป โดย นางสาวปภาวดี พยุหะ,นางสาวปิยะฉัตร บัวเพ็ชร ,นางสาวจุรีรัตน์ แก้วเนียม ,นายกฤษณพงศ์ อินทร์คง และนางสาวณัฏฐณิชา เพ็งสกุล นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304021
เรื่อง สื่อมัลติมีเดียการสื่อสารการตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเลี้ยงแพะแกะและสัตว์เศรษฐกิจ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดย นางสาวชุติกาญจน์ ชนะพาล ,นางสาวณัฐณิชา เนื่องเยาว์ ,นางสาวนัฐกาญน์ โสภณ ,นางสาวมริสา เทือกสุบรรณ และนางสาวกนกภรณ์ ชังวิเศษ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304022
เรื่อง สื่อมัลติมีเดียการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณ์ชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จันทน์เทศ บ้านสวนจันทร์ โดย นางสาวจารวี คงเหลือง,นางสาวพิลาสินี คลังแก้ว ,นางสาวสุภนิดา ไชยฉิม และนางสาวพิชญานิน ศิรินุพงศ์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304023
เรื่อง สื่อมัลติมีเดียการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร และพัฒนาบอาชีพบ้านห้วยทรายขาว ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โดย นางสาวอรชลิต นุ่นซ้าย ,นางสาววิลัยวรรณ มะลิวงศ์ ,นางสาวปิยารัตน์ ชนะภัย ,นายรัตนธรรม แซ่อื้อ และนายพรเทพ ชาญพล นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304024
เรื่อง  สื่อมัลติมีเดียการสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านเขาโร โดย นางสาววิรวรรณ วงศ์กูล ,นางสาวสุธาทิพย์ ภักดีพลเดช ,นายณัฐดนัย แก้วมณี ,นางสาวชลิตา ทองสีนวล และนางสาวขนกวรรณ แก้วเล็ก
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ผ่านระบบนวัตกรรมนักศึกษา หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย
http://asu.rmutsv.ac.th/system/student/index.php