ประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย“สินค้าพริกไทยตรัง”

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดตรัง จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย“สินค้าพริกไทยตรัง”

ซึ่ง “พริกไทยตรัง” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดตรัง จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นสินค้ามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ รสชาติ และลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างจากพริกไทยในพื้นที่อื่นโดยพริกไทยตรังนั้น ผลิตจากพริกไทยพันธุ์พื้นเมือง (ปะเหลียน) มีรสชาติเผ็ดร้อน กลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์ ปลูกและแปรรูปในจังหวัดตรัง 

ผศ.เจษฎา  ร่มเย็น ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจง การดำเนินงานโครงการ อาทิ การอธิบายขั้นตอนวิธีการดำเนินงานในการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การตรวจประเมินผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า เพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การนำเสนอคำสั่งคณะกรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การนำเสนอคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และแผนการควบคุมสินค้าตรวจสอบสินค้า พร้อมเปิดรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “สินค้าพริกไทยตรัง”

ทั้งนี้ในระยะถัดไป ทางคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จะเข้าไปช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจปลูกพริกไทยตรังกว่า 100 รายเข้าร่วม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

https://www.facebook.com/100061274895056/posts/pfbid0YiyXfUV2RHSyiHbtJLQhbL7rwWibvgu2bympTrMLf8DGipxqMLmuaMzMBVQ5nhTsl/?d=n&mibextid=qC1gEa