โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE)

วันที่  1 มีนาคม  2566 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE) 

รศ. จารุยา  ขอพลอยกลาง  อดีตรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ให้เกียรติบรรยาย  การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ เพื่อสนับสนุนการออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์ความรู้บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร
ออกแบบกระบวนการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชาและเพื่อสามารถประยุกต์การเขียน Course Learning Outcomes ในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา ( CLOs)

ณ ห้องปฏิบัติการ MT 209