รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 15 ผลงาน ดังนี้
 
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304044
เรื่อง บิงโกสำหรับโลจิสติกส์ โดย นายสุทธิพงศ์ ทองหอม
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304045
เรื่อง ระบบการจัดการคลังสินค้าโดยใช้โปรแกรรม Microsoft Excel กรณีศึกษา ร้านจนิตย์การค้า โดย นายเกริกเกียรติ  คลองรั้ว นายธรรมศักดิ์  นาคแก้ว นางสาวพรพิมล  คงไสย นางสาวศศินิภา  ขุนเดื่อ นายสุเมธ  แป้นสุข และนางสาวกิริณี  เรืองรักษ์
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

  เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304046
เรื่อง  ระบบจำหน่าย ร้านรัชนีเหนียวไก่ทอด โดย นางสาวกัลยรัตน์  ฉ้งทับ นางสาวญาณิศา  เรืองรักษ์ นางสาวจิทิวา  พรหมอินทร์ นางสาวนันทิกานต์    คำดวง นางสาวสุนันทา  แก้วจำรัส และนางสาววริศรา  คงยืน
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304047
เรื่อง  การพัฒนาแอปพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก โดย นางสาวสิรินภา  ยิ้มประเสริฐ นางสาวชนากานต์  วรรณโสภณ นางสาวชาลิตา  เพชรคุต นายกมลวรรณ รุ่งเรือง นางสาวขวัญฤดี  รอดเนี่ยว  และนางสาวณิชาภัทร  เกื้อภักดิ์ 
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

  เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304048
เรื่อง  การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้คลุ้มบ้านปลายราง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครธรรรมราช โดย นางสาวอรอุมา  สมทรง นางสาวอรทัย  ขาวสนิท และนางสาวอมราพร  เกลี้ยงมี
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304049
เรื่อง  การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาวอารยา  หนูพยันต์ นางสาวกรสิรัศมิ์  ทองกระจ่าย และนางสาวพิมพ์ชนก เติมทอง
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304050
เรื่อง  การพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชนโกโก้ทุ่งสง โดย  นางสาวกระถิน  ปลอดวงศ์
 และนางสาวศศิลักษณ์  ทองคำ
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304051
เรื่อง  การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้บ้านไสเหนือ (ผ้ามัดย้อม) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาวทัณฑิดา  กวีพันธ์ นางสาวสุภาวดี  รอดหยู่ นางสาวกุ๊กกิ๊ก  บุญชัย และนางสาวณัฎฐธิดา  คชเดช
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304052
เรื่อง  การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มวิสาหกิจปลาดุกใส่อวน ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาวจริยา  นภาพันธ์ นางสาวเบญจพร  ยานิยม และนางสาวชนิภรณ์  อเนกสุรพจน์
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304053
เรื่อง  ระบบจัดการเสื้อผ้าแฟชั่นหญิง-ชายมือ ๑ โดย นางสาวชมนภั  มีชัย นางสาวธนัชชา  แก้วเจริญ นางสาวธนัฐฐา  มาศเมฆ นางสาวเบญจวรรณ  เงินไกร และนางสาวปัณฑิตา  สุวรรณเวช
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304054 
เรื่อง  ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาไตปลาแห้งพี่ปริม โดย นางสาวขวัญจิรา  ธนาวุฒิ นางสาวอมรรัตน์  ภูมิเมือง นางสาวอมราพร  ดอกไม้หอม และนางสาวภักดีชนก  สมบูรณ์ราช
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304055
เรื่อง   เว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านวังไทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาวกนกภรณ์  นารีพล นางสาวกมลชนก  ศรีสมบัติ นางสาวจิตตรี  เจียมสกุล และนางสาวปิยาภัทร  สนธิคุณ
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304056 
เรื่อง  เว็บแอปพลิเคชั่นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดย นางสาวชนิสรา  เดชา นางสาวณัฐพร  ศรีนวล นางสาวนิรินทรณ์  ทองโกมล และนางสาวปิยธิดา  จุลเลษ
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304057
เรื่อง  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดก้างปลา โดย นางสาวกฤษณา  ส่งแสงรัตน์ นางสาวกัณณารัตน์  กรุงแทนเมือง นางสาวกุสุมา  บุญล้ำ นางสาวณัฐญา  กองแก้ว นางสาวณิชนันทน์  สุขสวัสดิ์ และนางสาวพัฒน์ลดา  กันจิ
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304058
เรื่อง  ระบบจัดการร้านพริกแกงใต้  โดย นางสาวกมลเนตร  สุขเพ็ง นางสาวกรกนก  ศรีราชพัฒน์ นางสาวโชติกา  พรหมทอง และนางสาวปนัดดา  สุวรรณภักดี
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 ทั้งนี้ สามารถสืบค้นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ผ่านระบบนวัตกรรมนักศึกษา หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย
http://asu.rmutsv.ac.th/system/student/index.php