รายงานสรุปสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ปี 65 ไตรมาสที่ 2